Privacy Voorwaarden/AVG

Contactgegevens:

Natuurkampeerterreinweert.nl Kruisbergenweg 2 6006VZ Weert 085-0022282

Team Wega is de Functionaris Gegevensbescherming van Wega en is te bereiken via info@natuurkampeerterreinweert.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Natuurkampeerterrein Wega verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – nummer van legitimatie bewijs

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@natuurkampeerterreinweert.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Natuurkampeerterrein Wega verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling – het afhandelen van jouw reservering -Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Natuurkampeerterrein Wega verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Natuurkampeerterrein Wega neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Natuurkampeerterrein Wega) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Natuurkampeerterrein Wega bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: niet langer dan noodzakelijk voor afhandelen reserveringen en bijbehorende betalingen, en verder niet langer dan noodzakelijk om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Natuurkampeerterrein Wega verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Natuurkampeerterrein Wega gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Natuurkampeerterrein Wega en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@natuurkampeerterreinweert.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Natuurkampeerterrein Wega wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Natuurkampeerterrein Wega neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@natuurkampeerterreinweert.nl

Foto’s en beeldmateriaal 

We maken gedurende het jaar foto’s en video’s op en rondom Natuurkampeerterrein Wega. De foto’s worden gebruikt voor diverse marketing doeleinden, zoals de Facebookpagina, Instagram, onze eigen folders en onze website.

Uitgangspunt is dat onze kampeerders niet herkenbaar zijn op door ons gemaakt beeldmateriaal. Mocht dit om een of andere reden niet lukken dan vragen wij aan jou expliciet toestemming alvorens beeldmateriaal te publiceren.

Mocht het vragen van toestemming niet gelukt zijn om wat voor reden dan ook, en publiceren wij toch iets van jou of de jouwen wat jij niet wenst: laat het dan weten, dan halen wij het weg als jij dat wilt.